prihlásenienávštevy

Máme  hostí: 2  pripojení
  • komplexná dodávka energie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
  • správa energetických zariadení NSK
  • trvalý odborný dohľad nad technickými zariadeniami a dodržiavaním bezpečnostno-technických predpisov
  • rekonštrukcia a modernizácia tepelných zdrojov
  • inžinierska činnosť pre zabezpečenie investícií v energetickom hospodárstve