prihlásenienávštevy

Máme  hostí: 3  pripojení
 PDF  Tlač  Email
  • komplexná dodávka energie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
  • správa energetických zariadení NSK
  • trval� odborn� doh?ad nad technick�mi zariadeniami a dodr�iavan�m bezpe?nostno-technick�ch predpisov
  • rekon�trukcia a moderniz�cia tepeln�ch zdrojov
  • in�inierska ?innos? pre zabezpe?enie invest�ci� v energetickom hospod�rstve